• آدرس: تهران، خیابان اول، کوچه اول، پلاک اول

گالری نگین

نقاشی با مداد رنگی

طراحی با ذغال

نقاشی روی بوم با کمک وسایل دور ریختنی

نقاشی روی پارچه

نقاشی روی چوب

نقاشی روی بوم